28.05.2019 Советник Ельцина и Путина претендует на место в совете директоров МТС 1